top of page

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

I. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

II. Kdo zpracovává vaše údaje?

Jsme společnost EVENTIX team s.r.o., IČ: 06306683, se sídlem Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279909. Jako správce budeme zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

III. Jaké osobní údaje zpracováváme?

V případě, že jste naším zákazníkem/uživatelem našich služeb, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky zboží, služeb či při přihlášení se k odběru obsahových newsletterů na eventix.cz, eventix.sk, eventix.team atd.), resp. v souvislosti s uzavřením smlouvy o užívání této služby. Jedná se nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb. Zpravidla tak můžeme zpracovávat následující osobní údaje (přesný rozsah zpracovávaných údajů závisí zejména na charakteru objednané služby a informacích, které nám sami poskytnete):

 • e-mail;
 • heslo pouze v podobě jeho otisku, z něhož nelze původní heslo získat zpět;
 • jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu);
 • kontaktní a/nebo doručovací adresu (pouze v případě pokud to charakter služby vyžaduje, např. dodání zboží);
 • profilové informace jako je věk, pohlaví, zaměstnání, geografická poloha, profilové fotografie (pokud je uvedete v rámci svého účtu);
 • telefonní číslo (pouze je-li to nezbytné pro využití konkrétní služby); 
 • fakturační a platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. objednávka elektronického obsahu, nákup na našem e-shopu atd.);
 • údaje o účasti na námi pořádaných akcích;
 • údaje vámi dobrovolně poskytnuté v rámci vzájemné komunikace, ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak.
V případě, že jste návštěvníkem našich webových stránek, můžeme zpracovávat zejména níže uvedené údaje:

 • IP adresa, ze které vaše koncové zařízení získává přístup k našim stránkám či mobilním aplikacím;
 • údaje získané prostřednictvím souborů cookies (či jiných online identifikátorů) jako jsou zejména: informace o vašem koncovém zařízení (typ prohlížeče, jeho nastavení, operační systém zařízení), geolokační údaje, obecné informace o vašich zájmech, informace o navštívených webových stránkách či použitých mobilních aplikacích atd. Více informací o cookies a jejich nastavení naleznete ZDE.
V případě, že jste naším obchodním partnerem, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s uskutečněním naší vzájemné spolupráce. Zejména se jedná o následující osobní údaje::

 • jméno a příjmení (pokud jste podnikající fyzickou osobou nebo pokud jste kontaktní osobou nebo osobou oprávněnou jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu);

 • e-mailovou adresu (zejména u kontaktních osob a osob oprávněných jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu);

 • telefonní číslo (zejména u kontaktních osob a osob oprávněných jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu);

 • fakturační údaje (zejména IČ u podnikajících fyzických osob).

IV. Jaké zdroje využíváme k získání vašich údajů?

Osobní údaje, které o vás budeme zpracovávat, většinou získáváme přímo od vás při uzavírání smlouvy či v průběhu trvání smluvního vztahu mezi námi, popřípadě v rámci sledování vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů) anebo v rámci vedení individuální komunikace (písemné či telefonické) s vámi.

V. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro navázání obchodního vztahu a/nebo zpřístupnění některé služby je však předání některých osobních údajů vyžadováno. Pokud nám je nepředáte, nebude možné obchodní vztah navázat a/nebo službu (i bezplatnou) poskytnout v plném rozsahu a kvalitě.

VI. Kdo všechno bude mít k vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme partnery, kterým vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Partneři, kterým vaše osobní údaje zpřístupníme, mohou být podle povahy jimi poskytovaných služeb v postavení:

 • Našich zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pouze pro námi stanovené účely na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o poskytovatele služeb, které využíváme pro zajištění plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům, uživatelům a obchodním partnerům.

 • Příjemců, kteří osobní údaje zpracovávají jako nezávislí (samostatní) správci. Jedná se např. o osoby, které vám doručují naše zásilky se zbožím, výhry či dárky v rámci marketingových akcí či provozovatele reklamních systémů v souvislosti s cílenou online reklamou.

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy. Tyto orgány budou vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci. Na vaši žádost vám poskytneme informace o příjemcích vašich osobních údajů.

 

VII. Jsou vaše osobní údaje předávány do tzv. třetích zemí?

Vzhledem k tomu, že poskytujeme celou řadu služeb v online prostředí, kde často dochází k přenosu dat po celém světě, může se stát, že v rámci poskytování služeb nebo v rámci našeho obchodního vztahu budou vaše osobní údaje předány do tzv. třetích zemí mimo Evropskou unii. V takovém případě předáváme vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů, příjemce vašich osobních údajů je vázán standardními smluvními doložkami EU o ochraně osobních údajů nebo za předpokladu, že příjemce poskytl jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů.

VIII. Jak dlouho vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, budeme tyto osobní údaje zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).

IX. Práva subjektů údajů.

Dle nařízení EU mají subjekty údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést buďto automatizovaně nebo písemně, a to na kontaktech uvedených výše.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina.

V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je správce oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.

Tyto zásady jsou platné od 1. 1. 2022.

bottom of page